Tematická zaměření

Ústřední téma: Nanomateriály a nanotechnologie pro energetiku

Plenární sekce

  1. Prof. Dr. Niyazi Serdar SARICIFTCI, DDr.h.c., Johannes Kepler University of Linz, Austria
    Organic and Bio-organic Systems for Solar Energy Conversion and CO2 Recycling

  2. Assoc. Prof. Dr. Martin PUMERA, University of Chemistry and Technology, Czech Republic
    Chemical Self-Propelled Autonomous Micro/Nanorobots: Towards Sense-and-Act Applications

 
 

 

 

Sekce A - Nanomateriály pro elektronické, magnetické a optické aplikace. Uhlíkové nanostruktury, kvantové tečky

Nízkodimenzionální uhlíkové nanostruktury a jejich aplikace. Fullereny, uhlíkové nanotrubice, nanodiamanty. Grafen, jeho deriváty a analogy. Kvantové tečky a jejich aplikace. Magnetické, kovové a oxidické nanomateriály, slitiny. Mechanické vlastnosti nanomateriálů. Nanofotonika, spintronika, fluorescenční nanomateriály, paměťová média.

Sekce B - Průmyslové a enviromentální aplikace nanomateriálů

Aplikace nanomateriálů v katalýze, fotokatalýze; nanopovlaky a nátěry, tenké filmy, aplikace ve stavebnictví, chemickém, textilním a spotřebním průmyslu; nanofiltrace, čištění vod a ekologické aplikace. Energetika, solární články. Lithiové baterie. Nanotribologie. Nanoelektronika, optické technologie, LED technologie.

Sekce C - Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu

Antibakteriální materiály a prostředky, biosenzory, biokatalyzátory, biochemické aplikace, biogenní nanomateriály; Cílený transport léčiv, tkáňové inženýrství, diagnostika, MRI a další zobrazovací a analytické metody uplatnitelné v medicíně, molekulární analýza, protinádorová terapie, inteligentní biomateriály, nanoimplantáty, značení a separace buněk. Nanostroje, nanorobotika

Sekce D - Monitorování a toxicita nanomateriálů

Vliv nanomateriálů na životní prostředí a zdraví lidí, bezpečnostní rizika spojená s výrobou, aplikací a transportem nanomateriálů, monitoring nanomateriálů, toxicita a ekotoxicita nanomateriálů, mechanismy interakce nanomateriálů s buňkou a živými organismy, vliv velikosti, morfologie a funkcionalizace nanomateriálů na jejich toxicitu, osud nanomateriálů v životním prostředí.

Sekce E - Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů

Řízená funkcionalizace nanomateriálů, self-assembly, hybridní multidimenzionální systémy, nové metody a přístupy k charakterizaci nanomateriálů, pokrok v aplikacích elektronové mikroskopie, rastrovací tunelové mikroskopie a v mikroskopii atomárních sil, aplikace STM/AFM – studium chemických reakcí, zobrazování molekul, nanomechanika, metody nanomanipulace, metody výpočetní chemie pro modelování nanokrystalických materiálů a jejich interakcí, pokročilé spektroskopické a synchrotronové metody studia nanomateriálů.

Posterová sekce (A - E)

Přijímají se pouze postery zaměřené ná výše uvedená témata.